ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
dot
bulletคอร์สศิลปะในวันปิดเทอม
bulletคอร์สศิลปะสำหรับเด็ก 4- 10 ปี
bulletคอร์สศิลปะสำหรับเด็ก 10-12 และ 13-15 ปี
bulletคอร์สศิลปะเตรียมเอ็นทรานซ์
bulletคอร์สศิลปะสำหรับบุคคลทั่วไป
dot
dot
bulletความหมายของศิลปะ
bulletองค์ประกอบศิลป์
bulletทฤษฎีสี
bulletDoodle Snap EP 1
bulletDoodle Snap EP 2
dot
Online Class สู้ Covid-19
dot
bulletOnline Class 01/21
bulletOnline Class 02/21
bulletOnline Class 03/21
bulletOnline Class 04/21
bulletเทคนิคสีไม้ ตอน 1
bulletแนะนำการเลือกซื้อสีน้ำ
dot

dot
bulletFACEBOOK
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนรุ่น Ent'58

 ... ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนรุ่น Ent' 58 ...

 

1.  นางสาววรัญญา ตันสกุล    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

- สาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

- สาขาวิจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

_____________________________________________

2. นางสาวชญานิศ เพชรสุวรรณ    
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

- สาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

- สาขาวิจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

_____________________________________________

3. นางสาวปฏิมา จัตุกูล    โรงเรียนบางกะปิ

- สาขาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

- สาขาออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
_____________________________________________
 
4. นางสาวพนิตพร พันสิทธิวรกุล    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
 
- สาขาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
_____________________________________________
 
5. นายพีรวัฒน์ บุญพิพัฒน์    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
 
- สาขาครุศาสตร์การออกแบบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
- สาขาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
_____________________________________________
 
6. นายภพวรัท มาประสพ    โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
 
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
_____________________________________________
 
7. นางสาวประภาภรณ์ จงเชี่ยวชาญวิทย์     โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
 
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
_____________________________________________
 
8. นางสาวพันธิตรา หอมเดชนะกุล    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
 
- สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
- สาขาออกแบบพัตราภรณ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
_____________________________________________
 
9. นางสาวรัชนี มะลูลีม    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
- สาขาออกแบบเครื่องประดับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
_____________________________________________
 
10. นางสาวอนาตี อับดุลเลาะ    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
_____________________________________________
 
11. นางสาวปาลิตา นวลนก 
โรงเรียนนวมิทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
 
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
_____________________________________________ 
 
12. นางสาวปัทมน ทวีโคตร 
โรงเรียนนวมิทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
 
- สาขาครุศาสตร์การออกแบบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
_____________________________________________
 
13. นายศศิศ วีระวัฒนานันท์     โรงเรียนสตรีวิทยา 2
 
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 
ข่าวสาร & กิจกรรม

ผลงานเด็กๆที่เข้าร่วมกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีหัวข้อ "รักคุณเท่าฟ้า"
ประกาศผลสุดยอดนวัตกรตัวน้อย 100 คนที่เข้ารอบ โครงการ “Honda Super Idea Contest 2020”
ผลงานเด็กๆที่ได้รับรางวัลวาดภาพระบายสีหัวข้อ "ร้านหนังสือในฝัน"
Doodle Snap by Kru Puii on Youtube
"ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนรุ่น ENT'61"
กิจกรรม English @ Heart BY CHUBB
กิจกรรม แอลจี ชวนลูกแต้มรัก เติมใจให้แม่
แจ้งย้ายที่ตั้งโรงเรียนค่ะ
Workshop Honda Asimo ตอนที่ 1 article
Workshop Honda Asimo ตอนที่ 2
workshop งานมหกรรมรักการอ่าน by TK Park
workshop งาน Colgate "My Bright Smile" global art Contest
Workshop @ PWFA (Pailin World Fashion Academy)
รางวัลการประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติ โดยกระทรวงพลังงาน 2013
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคอร์ส Entrance รุ่น Ent'59
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนรุ่น ent' 56
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยCopyright © 2010 All Rights Reserved.

 โรงเรียนศิลปะเด็กไทยสร้างสรรค์

วันทำการ อังคาร / พุธ / ศุกร์ / เสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00 น. - 18.00 น. 

โทร.  0 2102 0499 / 089 813 9255

 

คำค้นหา : โรงเรียนศิลปะเด็กไทยสร้างสรรค์ , โรงเรียนเด็กไทยสร้างสรรค์ , โรงเรียนศิลปะ , สอนศิลปะ , เรียนศิลปะ ,

ศิลปะเด็ก , ศิลปะ , เด็ก 4-12 ปี , ม.ต้น , ม.ปลาย, เตรียมเอ็นทรานซ์ , ศิลปะสำหรับบุคคลทั่วไป , ปิดเทอม ,

วาดเส้น , องค์ประกอบศิลป์ , นิเทศศิลป์ , ความถนัดสถาปัตย์ , ออกแบบภายใน, ออกแบบแฟชั่น,

fashion design , product design , drawing , cu-tad , inda chula , ออกแบบผลิตภัณฑ์ , addmission , GAT , PAT ,

ทฤษฎีสี , ออกแบบเบื้องต้น , เขียนการ์ตูน , วาดการ์ตูน , วาดรูป , ปั้น , ประดิษฐ์ , ประติมากรรม ,

สีน้ำ , สีน้ำมัน , สีอะคลิลิก , Doodle , Doodle Snap , วาดรูปเล่น , วาดรูปลายเส้น , ศิลปะบำบัด  

หมู่บ้านสัมมากร ถนนรามคำแหง ซอยรามคำแหง 112 ตรงข้ามสนามเทนนิส